Cadastru Sistematic

Cererile de obținere a copiilor după planul parcelar și tabelul de parcelare se va depune la registratura generală a Comunei Păstrăveni din str. Principală nr. 30 și va conține următoarele documente:

  • actul de identitate al solicitantului, în copie
  • actul de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză)
  • act care să ateste calitatea de persoană îndreptățită (doar în cazul în care proprietarul de drept nu se poate prezenta), respectiv certificat de moștenitor, certificat de calitate de moștenitor, certificat de căsătorie/naștere.

Comments are closed.